На 26.10.2022 г. Европейската комисия (ЕК) предложи промени в правилата, касаещи замърсителите на атмосферния въздух. Екипът ни е силно ангажиран в каузата до момента взехме участие в публичните разговори от „Конференцията за бъдещето на Европа“ (инициатива на ЕК), изпратихме множество писма и становища до компетентните органи, проведохме срещи със съмишленици и представители на централната и местната власт, организирахме публичен семинар с участието на лекарите от лекарската ни мрежа (за който може да прочетете повече тук), за да представим и обсъдим препоръките на СЗО, които днес Европейската комисия обяви, че ще съобрази частично. Обръщаме внимание, че предприетото не е достатъчно за опазване здравето на гражданите на България и Европа. Уязвимите групи са най-вече деца и възрастни хора, лица с дихателни проблеми, хронично болни и други. Само по себе си замърсяването на въздуха причинява преждевременна смърт на близо 300 000 европейци всяка година.

Днешните предложения представляват ключов напредък за постигане на целите, заложени в Европейския зелен пакт за нулево замърсяване до 2050 г., но хоризонтът за постигането му е твърде далеч и оставащите 28 години ще отнемат живота на хиляди европейци поради фини прахови частици. Припомняме, че към днешна дата СЗО препоръчва, базирана над 40 000 научни изследвания намаляване на фините прахови частици (2,5 микрограма на кв. м.) поне 5 пъти, на фините прахови частици от 10 микрограма на кв.м. поне 2,5 пъти по-малко, на натриедвуокис – 4 пъти по-малко и на серендиоксид – поне 3 пъти по-малко. Комисията предлага завишаване на изискванията 2,5 пъти, което ще ограничи преждевременната смърт до средно 75 000 европейци годишно или поне 2 100 000 души до покриването на целите през 2050 г.

Продължаваме борбата за нашата кауза заедно с други партньорски организации от неправителствения сектор за пълното приемане на препоръките на Световната здравна организация и гледаме с оптимизъм към следващите стъпки в законодателния процес на европейско ниво: обсъждане на препоръките в Европейския парламент, нанасяне на корекции в така направеното предложение и гласуване на новата директива. Вярваме и призовава българските представители в ЕП да вземат активно участие в дебатите и да изискат пълното приемане на предложените научно обосновани предложения на СЗО. Заради всички нас – днес и утре. Преди 2050 г.

Октомври ще бъде решаващ месец за здравето на всички, жители на Европейския съюз: стандартите за качество на въздуха в момента се преразглеждат и се очаква на 26 октомври 2022, Европейската комисия да публикува предложения за привеждането им  в съответствие с най-новите научни данни. Междувременно продължават да се натрупват научни доказателства затова, че замърсяването на въздуха засяга всички ни още от пренаталения период, и крие потенциални последици за здравето през целия ни живот. Всичко това ни струва 940 милиарда евро годишно.

През септември 2021 г., въз основа на цялостен преглед на научните данни, Световната здравна организация (СЗО) публикува своите актуализирани насоки и препоръки за максимални концентрации на ключовите замърсители на въздуха.  Въпреки това СЗО подчертава, че никое ниво на замърсяване на въздуха не може да се счита за безопасно, затова препоръчва дори много по-ниски концентрации.

Стандартите на ЕС за качество на въздуха имат огромен потенциал: те могат да намалят безброй случаи на заболеваемост, появата и влошаването на хроничните заболявания, както и случаите на преждевременна смърт. И те имат силата да защитят всички нас и особено тези, които са най-уязвими (пациенти, деца, възрастни хора, както и хора в неравностойно социално-икономическо положение). В момента съществува огромно разминаване между настоящите пределно допустими стойности и това, което показват научните данни. ЕС всъщност е първият регион в света, който превръща новите препоръки на СЗО в закон - огромна възможност да се демонстрира световно лидерство.

Акценти, които трябва да се съдържат в предложението на Европейската комисия от здравна и научна гледна точка :

Каква е амбицията за привеждане в съответствие?

Здравните организации изискват от законодателите на ЕС до 2030 г. да постигнат пълно привеждане в съответствие на правнообвързващите пределно допустими стойности на ЕС с насоките на СЗО и най-новите научни доказателства. Следва да се осигури подходяща и благоприятна правна рамка, която да стимулира реалното подобряване на качеството на въздуха по места.

Предложението налага ли спешни действия?             

Трябва да се бърза толкова, колкото позволява законодателният процес, но при всички случаи това да стане до 2030 г. Всъщност няма безопасно ниво на замърсяване на въздуха, дори ниските нива на излагане на замърсяването вредят на здравето ни.

Оценката на въздействието включва ли най-новите практики в политиките за справяне със замърсяването на въздуха?

Оценката на въздействието в подкрепа на законодателното предложение от октомври ще бъде публикувана в същия ден. Здравните организации са загрижени, че тази оценка е небалансирана и ще наблегне прекалено много на усилията, необходими на държавите - членки на ЕС, за постигане на строги стандарти, като в същото време ще омаловажи доказателствата за ползите от конкретни мерки, като например зони с ниски емисии и други важни стъпки, които могат да бъдат предприети за значително подобряване на качеството на въздуха.

Това е особено важно, тъй като в оценката на въздействието изглежда, че постигането на стандартите е много по-трудно, отколкото е в действителност. Ако тези пропуски в оценката се потвърдят, това ще означава, че предложението на Комисията е едностранчиво и не взема предвид всички налични доказателства.

Включен ли е механизъм за актуализация, който да отразява научния напредък?

 ЕС трябва да създаде механизъм за автоматично актуализиране и преразглеждане на законодателството в областта на качеството на въздуха, както и да се засили неговото прилагане.Ако това не се направи ще има твърде голямо забавяне при съобразяването на законодателството на ЕС свързано със замърсяването на въздуха с новите научни данни.Обемът от доказателства за това как замърсяването на въздуха вреди на здравето непрекъснато се увеличават, като само през последните десет години са публикувани 40 000 научни статии. Настоящите стандарти за качество на въздуха в ЕС се основават на преглед на доказателствата от началото на 2000 г. и не са актуализирани от 2008 г. насам.

Информация за уязвими групи:

Предупредителните прагове са основен инструмент за защита на хората, особено на уязвимите групи.  Поради това има нужда от прецизно определени прагове, както и ефективни краткосрочни планове за действие свързани с всички основни замърсители. Европейската комисия трябва да предприеме стъпки за стандартизиране на системата за предупреждения за замърсяване на въздуха в целия ЕС, особено за финните прахови частици (ФПЧ). Следва да се въведе задължение за приемане на краткосрочни планове за действие за справяне при високи

нива на замърсяване с ФПЧ. Информацията също трябва да бъде съобразена със специфични уязвими групи от населението, напр. пациенти с хронични респираторни, сърдечносъдови заболявания и диабет.

Какво предстои в законодателния процес?  

След като предложението бъде изготвено, то ще бъде изпратено до Европейския парламент и до Съвета, които ще бъдат поканени да изразят позиция по проекта на Комисията. Следва трета фаза на „тристранни разговори“, където Комисията, Парламентът и Съветът ще договорят обща версия на текста, който след като бъде утвърден, ще стане европейско право. Няма определена времева рамка за това. След като новата директива бъде официално публикувана, тя ще трябва да бъде транспонирана в националните правни системи на страните членки и по този начин да започне да се прилага ефективно.

Ако имате въпроси..

Може да намерите всички отговори ТУК

Някои от изследванията само от последната година, откакто излязоха насоките на СЗО за качеството на въздуха:

В поредица от интервюта със здравни експерти, Сдружение „Въздух за здраве“ представя пред обществеността малко известни взаимовръзки между замърсяването на въздуха и конкретни форми на заболеваемост. След интервюто с д-р Калоян Гевара, днес представяме на вниманието ви отговорите и препоръките на доц. Елис Исмаил (част 1-ва).

Доц. д-р Елис Исмаил, е специалист акушер-гинеколог, с над 14 години медицински опит и професионални интереси в областта на оперативната гинекология, минимално инвазивната хирургия и онкогинекологията. Завършва Медицински университет – Варна и през 2013 г. защитава дисертационен труд, и придобива образователна и научна степен ''Доктор''. През 2017 г. придобива академична длъжност ''Доцент'' към катедра Здравни грижи на Медицински университет - Варна, Филиал Шумен, а от 2019 г. е с научна степен ''Доктор на науките''. Има редица специализации в областта на онкогинекологията в Македония, Германия, Унгария и Франция. Автор и съавтор е в повече от 140 публикации в наши и чуждестранни списания.

Днес, тя е и част от лекарската мрежа "Въздух за здраве".

Акценти:

Доц. Исмаил, за всички вече е ясно, че замърсеният въздух е причина за безпокойство. Доказано е, че вредите от него се отразяват върху жизнено важни системи в човешкия организъм, но малко известен е фактът, че засегнат е и репродуктивният ни апарат. Бихте ли ни разказали повече за тази взаимовръзка?

Епидемиологичните проучвания подкрепят идеята, че замърсителите на въздуха причиняват дефекти в гаметогенезата, водещи до спад в репродуктивните способности на изложените популации. Качеството на въздуха оказва влияние върху цялостното здраве в това число е и репродуктивната система, поради това е необходима повишена осведоменост по въпросите за опазване на околната среда сред широката общественост и властите.

В САЩ приблизително 12,7% от жените в репродуктивна възраст търсят лечение за безплодие всяка година. Този преглед обобщава настоящите доказателства относно диагностиката и лечението на безплодието. Безплодието се определя като невъзможност за постигане на бременност след 12 месеца редовен незащитен полов контакт. Приблизително 85% от безплодните двойки имат известна причина. Най-честите причини за безплодие са овулаторна дисфункция, мъжки фактор на безплодие и заболяване на маточните тръби при жената. При останалите 15% от безплодните двойки причината за безплодието остава идиопатична (неизвестна). Начинът на живот и факторите на околната среда, като тютюнопушене и затлъстяване, могат да повлияят неблагоприятно върху плодовитостта. Овулаторните нарушения представляват приблизително 25% от диагнозите за безплодие; 70% от жените с ановулация имат синдром на поликистозни яйчници. Безплодието може също да бъде маркер за придружаващо хронично заболяване, водещо до безплодие.

България е една от държавите членки с най-много смъртни случаи, дължащи се на замърсяването на въздуха, с най-голям брой загубени години живот свързани със замърсяването на въздуха и с най-голяма степен на излагане на градското население на микрочастици. Според последните годишни оценки (за 2019 г.), публикувани от Европейската агенция за околна среда, около 10 600 случая на преждевременна смърт (или 112 400 години загубен живот) се дължат на концентрациите на фини прахови частици, 290 случая (3200 години загубен живот) ― на озоновата концентрация и  1120 случая (11 900 години загубен живот) ― на концентрацията на азотен диоксид [1].

Проведените наскоро проучвания предполагат, че замърсителите на въздуха могат да действат като ендокринни разрушители, да насърчават оксидативния стрес и да упражняват генотоксичен ефект?

Замърсителите на въздуха могат да действат като ендокринни разрушители и да насърчават оксидативния стрес в организма.

Установено е, че оксидативният стрес (ОС) е състояние, характеризиращо се с дисбаланс между прооксидантни молекули, включително реактивни кислородни и азотни видове, и антиоксидантни защити, играе ключова роля в патогенезата на намалената фертилност както при мъжете, така и при жените. Неблагоприятните ефекти на оксидативния стрес  върху качеството и функциите на семенната течност са добре документирани. Химичните съединения и физичните фактори играят важна роля в индуцирането на имуногенетични разстройства и влияят върху активността на ензимните и неензимните реакции, причинявайки оксидативен стрес и водят до апоптоза (смърт на клетките), те влошават качеството на спермата. Тези фактори са тясно свързани с мъжкия репродуктивен потенциал, тъй като генетичните полиморфизми и мутации в хромозомите 7, X и Y оказват критично влияние върху сперматогенезата. Микроделециите в областта на азооспермичния фактор (AZF-azoospermia factor region) директно причиняват дефектно производство на сперма. Сред мутациите в хромозома 7 и увреждания на CFTR гена, регулатор на трансмембранната проводимост, водят до нарушаване на фертилитета при кистозна фиброза, когато семенните канали претърпяват пълна обструкция (запушване). Този проблем не е бил анализиран преди това в такава форма. Наред с кариотипните аномалии микроделециите на AZF  региона са причина за сперматогенен провал. Скринингът на микроделеции на AZF гена е полезен при обясняване на идиопатичните случаи на мъжко безплодие.

От друга страна при жените, влиянието на оксидативния стрес върху овоцитите (яйцеклетките) и репродуктивните функции остава неизяснено. Този дисбаланс между прооксиданти и антиоксиданти може да доведе до редица репродуктивни заболявания като ендометриоза, синдром на поликистозни яйчници и неизяснено безплодие. Антиоксидантните добавки могат да бъдат ефективни при контролирането на производството на кислородни радикали и продължават да се изследват като потенциална стратегия за преодоляване на репродуктивни нарушения, свързани с безплодие. Реактивните кислородни видове (РКВ) играят роля в модулирането на качеството на гаметите и взаимодействието на гаметите (яйцеклетка и сперматозоиди). РКВ влияят върху сперматозоидите, овоцитите, ембрионите и тяхната среда. Оксидативният стрес медиира пероксидативното увреждане на мембраната на сперматозоидите и индуцира увреждане на ядрената ДНК. РКВ могат да модулират способността за оплождане на сперматозоидите. Има обширни данни в литературата за ОС и неговата роля при мъжкото безплодие и увреждането на ДНК на сперматозоидите и техните ефекти върху асистираните репродуктивни техники. Натрупват се доказателства за ролята на свободните радикали в женската репродукция. Множество проучвания върху животни и хора са изяснили ролята на РКВ в развитието, узряването на овоцитите, фоликуларната атрезия и функцията на жълтото тяло. Oксидативният стрес влияе върху качеството на овоцитите и ембрионите и по този начин върху оплодителните възможности. Кислородните радикали в културелна среда повлияват на развитието на ембриона след оплождането, т.е. скоростта на разделяне на клетките, образуването и качеството на бластоцистите (индикатори за резултати от асистирана репродукция). Съобщава се, че оксидативният стрес засяга както естествената, така и асистираната репродукция [2].

Изследванията сочат, че завишени концентрации на фините прахови частици са свързани с намален фертилитет, а показатели за насищане със серен диоксид, въглероден оксид и азотен диоксид могат да насърчат спонтанен аборт и фатален изход при бременността. Бихте ли дали повече яснота по темата?

Рискът от спонтанни аборти и преждевременно раждане е положително свързан с нивата на NO2, SO2 и CO и отрицателно свързан с нивото на O3 (озона). Майки, които са имали преди това аборти, в това число  спонтанен аборт, трябва да избягват излагането на замърсен въздух, за да подобрят изхода от бременността си.

Развиващият се плод е особено податлив на замърсители от околната среда и доказателствата показват неблагоприятни ефекти на замърсителите на въздуха върху бременността и изхода от раждането. Загубата на бременност, включително спонтанен аборт или мъртво раждане, е най-тежкият неблагоприятен изход от бременността.  Проучванията сочат, че излагането на замърсители на въздуха като прахови частици (PM), въглероден окис (CO) и дим от готвене може да бъде свързано с по-висок риск от мъртво раждане и спонтанен аборт. Експозицията на PM10 по време на цялата бременност е свързано с повишен риск от спонтанен аборт, а експозицията на PM2,5 и PM10 през третия триместър може да увеличи риска от мъртво раждане. Експозицията на въглероден окис през първия триместър на бременността се свързва с повишен риск от спонтанен аборт, а експозицията през третия триместър с повишен риск от мъртво раждане [3].

Към част 2-ра на интервюто.

Използвани източници:

  1. Carson SA, Kallen AN. Diagnosis and Management of Infertility: A Review. JAMA. 2021 Jul 6;326(1):65-76. doi: 10.1001/jama.2021.4788.
  2. Kamiński P, Baszyński J, Jerzak I, Kavanagh BP, Nowacka-Chiari E, Polanin M, Szymański M, Woźniak A, Kozera W. External and Genetic Conditions Determining Male Infertility. Int J Mol Sci. 2020 Jul 24;21(15):5274. doi: 10.3390/ijms21155274.
  3. Bekkar B, Pacheco S, Basu R, DeNicola N. Association of Air Pollution and Heat Exposure With Preterm Birth, Low Birth Weight, and Stillbirth in the US: A Systematic Review. JAMA Netw Open. 2020 Jun 1;3(6):e208243. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.8243. Erratum in: JAMA Netw Open. 2020 Jul 1;3(7):e2014510.
  4. Tang X, Zhou JB, Luo F, Han Y, Heianza Y, Cardoso MA, Qi L. Air pollution and gestational diabetes mellitus: evidence from cohort studies. BMJ Open Diabetes Res Care. 2020 Mar;8(1):e000937. doi: 10.1136/bmjdrc-2019-000937.
  5. Liang Z, Xu C, Fan YN, Liang ZQ, Kan HD, Chen RJ, Yao CY, Liu XL, Lang HB, Lei J, Zhao YS, Li YF, Ji AL, Cai TJ. Association between air pollution and menstrual disorder outpatient visits: A time-series analysis. Ecotoxicol Environ Saf. 2020 Apr 1;192:110283. doi: 10.1016/j.ecoenv.2020.110283. Epub 2020 Feb 12.
  6. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:784da925-2f5e-11ed-975d-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF

Автор: Валерия Душкова

От 2019 г., датата 7 септември се свързва с необходимостта от публична дискусия относно чистотата на въздуха. По резолюция на ООН, денят се отбелязва като „Международен ден на чистия въздух за синьо небе“.

Тази година, Национална пациентска организация (НПО), Сдружение „Въздух за здраве“ и „Лекарска мрежа „Въздух за здраве“ излъчиха пациентски уебинар със свободен достъп, където фокус бяха водещите причини за замърсяването на въздуха и последиците от това, подчертавайки необходимостта от колективна ангажираност и превантивни действия. По време на събитието, д-р Теодора Николова (кардиолог), доц. д-р Цветелина Тотомирова (ендокринолог) и д-р Калоян Гевара (психиатър) направиха детайлно представяне на проблема, спрямо дисциплините, в които са специалисти и предложиха адекватни мерки за намаляване на негативните последици предизвикани от него. Модератор на събитието беше д-р Цветан Йорданов, експерт „Достъп до лечение“ към НПО.

Акценти от срещата:

Въздухът, без който не бихме могли да оцелеем, не познава териториални граници, както и гранични бариери между различните органи и системи в нашия организъм. Доказателствата все по-убедително показват, че мръсният въздух уврежда целокупно – от сърдечни и белодробни заболявания, до диабет, деменция и други сериозни патологични отклонения. Репродуктивните функции на човешкото тяло също са повлияни, а бебетата биват засегнати още в пренаталния период.

Хората обикновено не са наясно как дългосрочното излагане на замърсяване се отразява на здравето им, или че задълбочава хроничните им проблеми с течение на времето. Д-р Николова започна презентацията си с това, че дихателната система е най-пряко атакувана и при здрави, и при хронично болни пациенти. Децата са особено уязвими от влиянието на въздуха, изключително много в големите градове. Но най-тревожен е фактът, че на практика респираторните заболявания са само върхът на айсберга.

Кардиологът д-р Николова даде напътствия, с които частично можем да намалим вредите – ползване на филтърни маски в големите градове; ограничаване на разходките и двигателната активност около пътните артерии и в пикови часове; повече лична ангажираност относно нивата на замърсеност на въздуха. Накрая призова към насърчаване на гражданската активност за по-здраво бъдеще.

Вторият събеседник в дискусията беше доц. д-р Тотомирова, която ни увери, че чистият въздух е сигурен начин да бъдем по-жизнени. Продължителната експозицията на замърсен, от друга страна, е значителен рисков фактор, еквивалентен на затлъстяването и е реална покана за захарен диабет. Утежненият въздух, с над допустимите нива на фини прахови частици (ФПЧ), доказано намалява производството на инсулин, който играе главна роля в преобразуването на кръвната глюкоза в енергия.

В заключение доц. Тотомирова сподели, че проведените в световен мащаб изследвания потвърждават, че увеличаването на случаите на захарен диабет са в следствие на замърсяване на средата и това предполага необходимостта от допълнителни проучвания в тази посока. Усложненията за здравето на хората са предотвратими, но към този момент темата не е разглеждана на държавно ниво.

(Тъй като конкретната проблематика е много обширна и е обект на широка дискусия, поканихме доц. Тотомирова да разясни допълнително пред нашите читатели взаимовръзката между атмосферното влияние и захарния диабет. Интервюто с експерта по ендокринология, очаквайте през месец ноември.)

Има фактори, на които не можем да повлияем, като генетичната предразположеност, например. И други, на които бихме могли - чистотата на въздуха е такъв фактор.

Повишаването на концентрацията на ФПЧ във въздуха, влошава и психичното здраве, като това е измеримо чрез увеличения брой хоспитализации и амбулаторни прегледи, каза д-р Гевара по време на срещата. Продължителното вдишване на въздух със завишени нива на замърсяване, категорично повишава риска от тревожно-депресивни симптоми и автоагресивно поведение.

Как влияе замърсеният въздух на нашия мозък? - Директно, като навлиза в мозъка през обонятелните нервни окончания и индиректно, през активации на имунните клетки в белия дроб, предизвиквайки кашлични рефлекси, като активира някои съдосвиващи субстанции.

Вдишването на замърсен въздух води до имунна активация и системно невровъзпаление; оксидативен стрес и увреда; натрупване на патологични субстанции в невроните и причинява загуба на неврони. Вследствие на това, срещаме все по-зачестени оплаквания свързани с нарушен психически баланс и възникване на все повече психични заболявания.

Действията са отражение на нашите приоритети, заключи д-р Гевара. В този смисъл, ако в личен план и на държавно равнище предприемем нужните действия за облагородяване на средата, то положителните резултати няма да закъснеят.

Темата никога не е била по-актуална и не търпи отлагане. Мисията на Сдружение „Въздух за здраве“ и на всички участници в дискусията, е да се засили ангажираността на обществото и да се осветли ситуацията за възможните решения.

Всички ние сме уверени, че с целенасочени усилия от страна на институциите, здравните последици от замърсяването на въздуха, както и икономическите и социалните разходи, свързани с тях, могат да бъдат коригирани.

Заради нуждата от защита на човешкото здраве.

За да научите повече по темата, изгледайте записа на първия пациентски уебинар на тема "Чистият въздух – просто фактор на средата или начин да бъдем по-здрави".

Линк към уебинара: www.facebook.com/npo.bg/videos/3169926666670841

Кампанията се реализира в партньорство с Национална пациентска организация и #CleanAirFund.

Автор: Валерия Душкова

Air pollution has been a burning issue ever since humans discovered how to make fire. Today, nine out of 10 people around the globe are exposed to indoor and/or ambient air pollution that exceeds World Health Organization safety levels. So it might come as a surprise that the World Health Organization is having its first ever international conference on air pollution and health.

The conference takes place in the run-up to the next international climate event in Poland [COP24] which will respond to the latest scientific report that has warned we may have only 12 years to limit climate change catastrophe. Will such urgency be just what is needed to deliver large scale systems change in energy, transport and land use?

Air pollution is responsible for over 7 million premature deaths per year. Local and global air pollution is now top of the UN and WHO agenda with the health impacts of air pollution included in the UN Paris Agreement.

We know that we need to phase out fossil fuels for renewables, encourage active travel such as walking and cycling, and protect carbon stores in forests, soils and peatlands. So why the delay?

Climate change action has been dogged by a slowness to first accept the scientific evidence, then to embrace the mechanisms to deliver low carbon economies. This has been largely due to vested interests but also due to the sense that it may be hard to take meaningful action at an individual level.

One sector making a real impact though, is the health sector. On a daily basis, doctors, nurses, public health practitioners and allied healthcare professionals see the damage done by air pollution and climate change causing disease, disability and death. A quarter of deaths and disease from stroke and from ischaemic heart disease are due to outdoor air pollution; over one fourth of deaths and disease from lung cancer; and 43% of all deaths and disease from chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are due to ambient air pollution.

Unmask My City, a global initiative that focuses on improving air quality in our cities has been working with health professionals to highlight the impact of fossil fuel use – coal, gas, diesel – on air quality and people’s respiratory, cardiovascular and cognitive health. One of the cities that joined this initiative is Sofia, Bulgaria. Here we are working with the Global Climate and Health Alliance (GCHA) to highlight poor air quality in Sofia and some of the larger cities in Bulgaria.

We are working closely with local health professionals, municipality officials, fellow NGO organisations (like WWF, ZaZemyata, Gorichka and umbrella patient organizations like NPO) to raise awareness and offer evidence based approaches to tackling this complex issue. A priority is establishing WHO safety levels for pollutants across EU territories, as it is obvious that non-medical reasons have been at play in establishing the current EU norms.

Air pollution levels must be brought in line with WHO safety standards in our cities. Our children and grandchildren deserve it.

Clean, renewable energy, better active and public transport infrastructure, electric vehicles, the elimination of fossil fuels subsidies, and smarter urban planning are but a few of the choices policy makers can deliver to avoid countless preventable deaths and drastically improve air quality for all.

Tackling climate change and air pollution is one of the WHO’s top five global priorities for the next four years. It’s great that WHO is having its first ever conference on air pollution. We’ll be checking in with the conference on 31 October, World Cities Day and beaming live real time air quality reports from Sofia. In sharing our local levels of air pollution we hope to get on the radars of decision makers at the conference to urgently remind them that everyone has a right to safe, clean air. With perhaps only 12 years to tackle climate change effectively, the clock starts ticking at this WHO conference. It’s time to help us and our planet breathe.


Burning wood or coal for cooking is associated with an increased risk of hospitalization or death from respiratory illness, according to a new study conducted in China and published online in the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Researchers from the University of Oxford in the United Kingdom and the Chinese Academy of Medical Sciences report that hospitalizations or deaths of chronic and acute respiratory illnesses were 36% in those who used wood or coal for cooking, instead of those who used electricity or gas.

Researchers also report that the longer people use solid fuels, the greater the risk of hospitalization or death from respiratory disease than those who cooked with gas or electricity. Those who use wood or coal for 40 years or longer have a 54% higher risk of hospitalization or death from respiratory illnesses, while those switching from solid fuels to clean burning fuels reduce their risk to only 14% higher than those who have never been burned on wood or coal.

Air4Health © 2017 – 2022 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenu