Начало

Замърсяването на въздуха оказва силно въздействие върху здравето на човека и следователно оказва голяма тежест върху разходите за здравеопазване в страната. Лошото качество на въздуха засяга всички хора, като особено силно засегнати са чувствителни и уязвими групи, като бременните жени, децата, възрастните и най-вече страдащите от респираторни и други сериозни заболявания, обостря развитието на грип и ОРЗ, и особено силно засяга групите с ниски доходи

  Основна цел на нашето сдружение:

  • Подобряване на общественото здраве и намаляване на разходите за здравеопазване чрез въвеждане на мерки за подобряване качеството на въздуха.

→  Как ще постигнем нашата цел:

  • Ефективни изменения в Закона за местните данъци и такси, в частта за данък върху превозните средства;
  • Въвеждане на регулация (нови стандарти) за движение на МПС в урбанизираните зони;
  • Намаляване на използването на твърди горива за битово отопление;
  • Промяна на модела на Целевата помощ за отопление;
  • Придържане към европейските норми и тенденции – поставяне на акцент върху енергийната ефективност и зелената енергия от възобновяеми източници.
  • Подобряване на градското планиране

Ние сме горди, че сме пълноправни членове на: