Авторите на едно интересно ново проучване са си задали и научно са отговорили на един важен практически въпрос:

Намаляването на броя изпушени цигари дневно дали снижава рисковете от заболеваемост и смъртност свързана с най-честите болести от които страдат пушачите?

Еднозначният цитат на заключението е: "Прекратяването на тютюнопушенето е единствената ефективна стратегия за намаляване на вредата, причинена от тютюнопушенето. Тази констатация трябва да мотивира клиницистите да оказват помощ на пушачите, за да им помогнат да се откажат напълно от тютюнопушенето."

Излагането на замърсяване на атмосферния въздух е свързано с повишен риск от високо кръвно налягане (АХ) при възрастни и деца. Последните данни показват, че експозицията на замърсяване на въздуха по време на бременност може да доведе до повишен риск за следващото поколение. Малко проучвания са изследвали тези взаимоотношения. Проведено е проспективно проучване на 1293 майки в Бостънската раждаща кохорта (включена в периода 1998-2012 г.) и техните деца, които са имали последващи посещения на възраст между 3 и 9 години и пълни данни за експозицията и резултатите. Основната експозиция, която е проследявана е концентрацията на частици в средата ≤2,5 μm (PM2,5) по време на бременност, се оценява чрез сравняване на жилищния адрес на майката с монитори за качеството на въздуха на Агенцията за защита на околната среда на САЩ. Дефинирахме за основен очакван резултат детска систолна АХ (САХ) процент съгласно справката в САЩ (Четвърти доклад) и класифицирахме повишението на БП като СБП ≥ 90-ия процент. Нашата извадка, коригирана с много вариации, показа рязко увеличение на процента на САХ на потомството и риск за повишено ниво на АХ, когато концентрацията на PM2,5 в третия триместър беше ≥13 μg / m3. Най-високият спрямо най-ниския тертил при експозицията на PM2.5 в третия триместър е свързан с увеличение с 4,85 (95% доверителен интервал: 1,38-8,37) процента на детската сърдечна недостатъчност или с 1,61 (95% доверителен интервал: 1,13-2,30) детско повишено АН. Инкремент с 5 μg / m3 в PM2.5 по време на третия триместър се свързва с 3.49 (95% доверителен интервал: 0.71-6.26) процента увеличение на детския SBP или 1.47 (95% доверителен интервал: 1.17-1.85) пъти по-висок риск от повишаване на АН. Нашите резултати показват, че експозицията на PM2.5 в околната среда през третия триместър на бременността е свързана с повишена АХ при деца на възраст от 3 до 9 години.

Air4Health © 2019 – 2021 Всички права запазени! С помощта на INI Web Tech
crossmenu