Обратно към Новини

Предписания за здрави хора и здравословна среда 2024-2029 г. Европейски избори 2024

Отговорните за вземането на решения в ЕС могат да изберат пътя към по-добро здраве, като признаят спешната необходимост от действия и приемат политики в областта на околната среда и климата, които да ускорят трансформацията, която трябва да се случи през това десетилетие.

  • Защита на здравето на най-уязвимите

Създаване на европейски политики, които отчитат уязвимостите и задават амбициозни цели, с които да ги защитят – строги стандарти за чист въздух, кратки срокове за намаляване на употребата на пестициди и др.

  • Отчитане на корелацията между социалните неравенства и замърсяването и действия за промяна

Признаване на взаимовръзките между социалните, екологичните и здравните детерминанти и предприемане на действия въз основа на тях, за да се осигури справедлив преход.

  • Инвестиции в по-добро здраве, а не в замърсяване

Прекратяване на всяко пряко и непряко финансиране от данъкоплатците на дейности, които вредят на здравето, околната среда и климата, особено когато става въпрос за финансиране на сектора на изкопаемите горива

  • Поставяне на здравето в центъра на мерки и действия в областта на климата

Приемане на мерки за смекчаване на последиците и за адаптиране, в центъра на които е опазването на здравето. Това ще доведе до значителни общи ползи за здравето и икономиката.

  • Преустановяване изгарянето на изкопаеми горива в името на човешкото здраве

Договаряне на срокове и приемане на планове за бързо преустановяване на употребата на всички изкопаеми горива и увеличаване на икономиите на енергия и използването на възобновяеми енергийни източници.

  • Осигуряване на чист въздух навсякъде, в името на здравето на всички

Активно политическо лидерство за въвеждане на закони за чистотата на въздуха, основани на научни данни, включително прилагане на строги стандарти и строги мерки за намаляване на замърсяването във всички сектори.

  • Подобряване на здравните мерки за нетоксична околна среда

Бързо ограничаване на вредните вещества, каквито са например ендокринните разрушители и PFAS веществата, които повсеместно се влагат в замърсяващи материали като пластмаси, пестициди и много продукти от ежедневието. Налице са по-безопасни алтернативи.

  • Ускоряване на реформата на REACH законодателството на ЕС в областта на химикалите с цел опазване на човешкото здраве

Актуализиране на законодателството на ЕС в областта на химикалите (REACH) с цел опазване на здравето, при прилагане на принципа "няма данни, няма пазар", което позволява по-бързо ограничаване за (групи) вещества, като при управлението на риска за хората се отчитат реалните нива на експозиция на комбинации от химикали.

  • Разширяване на дейностите в посока ЕС без пестициди с цел по-здравословна храна и по-здрави хора

Приемане на мерки за бързо намаляване на нивата на експозиция на опасни пестициди, включително прекратяване употребата на пестициди в чувствителни зони. Това ще предотврати появата на нови случаи на рак,на нарушения на хормоналната система на организма и на случаи на репродуктивни смущения, както и ще подпомогне здравословното развитие на децата.

  • Подобряване на условията и насърчаване на здравословната мобилност

Приоритизиране и стимулиране на активната мобилност, особено в градовете, наред с прехода към достъпен и евтин обществен транспорт, както и към зони с нулеви и ниски емисии.

Запознайте се с инфографиката и листовката на кампанията.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left