Към всички лекари
Проф. д-р Димо Митев Димов, д.м.

Проф. д-р Димо Митев Димов, дмполучава през 1991 г. магистърска степен по медицина в Тракийския университет, Стара Загора. През 1996 придобива специалност «Вътрешни болести», а през 1999 втора специалност «Пневмология и фтизиатрия». През 2012 Проф. Димов придобива ОНС «Доктор» по медицина с научна специалност «Пулмология» с дисертационен труд, озаглавен «Проучване ролята на генетични фактори в развитието на ХОББ и Бронхиална астма», защитен към Центъра по Алергология на МУ-София. През 2016 е избран за доцент, а през 2022 за професор по пулмология към Медицински факултет на Тракийски университет, Стара Загора.

 Проф. Димов е автор на над 70 научни публикации, 25 от които в списания, реферирани в световните бази данни Web of Science and Scopus. Участвал е с научни съобщения в над 100 научни форуми, повече от които в чужбина. Публикациите на проф. Димов са цитирани над 150 пъти от учени от чужбина и страната.  Ръководител е на редица университетски научно-изследователски проекта и е активен член на научните колективи на международни проекти по програма COST и на проекти, финансирани от Тракийски университет.

Носител е на награди от международни и национални научни форуми и на награди от ТрУ за публикационна активност.

Проф. Димов е член на международни и национални научни дружества и общества (ERS, EAACI, БДББ, БЛС).

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left