Към всички лекари
Проф. д-р Анжелика Велкова, д.м.н.

През 1988 г. проф. д-р Анжелика Велкова, дмн, придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ във Висшия медицински институт - Плевен на Медицинската академия. През 1995 г.  получава втора образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Епидемиология на общественото здраве“ в Еразъм Университета, Ротердам, Холандия.

Професионалното развитие на проф. Велкова стартира през 1988 г. в Плевен. През 1989 г. е асистент в Катедра „Социална медицина“ на Висшия медицински институт - Плевен. През 2014 г. става професор в Катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Плевен, а през 2009 г. заема позицията заместник-декан в същия факултет. От 2005 до  2013 г. е ръководител на Катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология“ във Факултета „Обществено здраве“ на Медицинския университет – Плевен, а от 2009 - 2013 г. е заместник-ректор по „Европейска интеграция и международно сътрудничество“ .

Има многобройни квалификации:  „Епидемиология“ в Лятното училище на Кеймбриджкия университет, Великобритания и Еразмус университет – Ротердам, Холандия; професионална квалификация по „Епидемиология на рака“ в Кеймбриджкия университет, Великобритания; професионална квалификация по „Епидемиология на стареенето“ в Националния институт по хигиена и епидемиология, Брюксел, Белгия; квалификация по „Болничен мениджмънт“ по проект на Световна банка, обучаваща организация Национален център по обществено здраве и Saludad y Desarrolo, Испания; квалификация по „Приложно здравеопазване“ MATRA programme(Министерство на външните работи на Холандия), Хага, Холандия и Кишинев, Молдова, обучаваща организация School of Public and Occupational Health, Амстердам, Холандия; квалификация по „Подготовка и управление на европейски проекти „How to access the European Commission grants?“ с обучаваща организация Welcom Europe, Брюксел, Белгия; квалификация по „How to teach Global Health” в Медицинския университет – Плевен, по проект EQUAL на Европейската комисия с преподаватели от Medici con l’ Africa CUAMM и Болонския университет, Италия.

От 2014 г. заема академична длъжност „Професор“ в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн, преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Управление на здравните грижи“ и „Акушерка“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София. Огромна част от времето си посвещава на научноизследователска дейност.

Автор и съавтор е на повече от 200 научни статии, 7 учебника и 3 монографии, има над 450 цитирания в страната и чужбина.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left