Към всички лекари
Доц. д-р  Юлия Раденкова – Саева, дм

Доц. д-р  Юлия Раденкова – Саева, дм родена в гр. София.. Завършва Средно образование в 21-во СПУ гр. София, медицина в Медицинска Академия – София през 1979г.

Придобива специалност по хигиена на труда през 1984г., специалност по токсикология – 1986г., European Masters Degree in Environmental Health – 1994г., специалност по клинична токсикология – 1999г., специалност по обществено здраве и здравен мениджмънт през 2007 г.

Доктор по медицина е от 2005г. след защита на дисертация на тема “Остри интоксикации при хероинзависими пациенти – някои клинични, имунологични и алергологични проучвания”

От 2011 г. е доцент по токсикология.

Професионален опит:  Хигиено-епидемологична инспекция, Благоевград -  след разпределение на МНЗ; Хигиено-епидемологична инспекция, София – град - Лаборатория Промишлена Токсикология; Военно-медицинска академия – Научно-експериментална лаборатория по военна токсикология; Клиника по спешна токсикология и алергология; Министерство на околната среда - главен експерт по токсикология; от 1997г. до момента - УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”, Клиника по Токсикология.

Специализирала е в:

  • Брюксел, Белгия (Free University of Brussels, Belgium - Department "Human Ecology") през 1995г.
  • Мичиган, САЩ  (Michigan State University, Michigan, USA) - in environmental toxicology and epidemiology;

Автор и съавтор е на повече от 130 публикации в специализирани научни издания, монографии и глави от книги на български и английски език.

Има над 200 участия  в научни форуми -  конгреси, конференции и симпозиуми в страната и чужбина.

Член на редакционната колегия на списание „Превантивна медицина“.

Носител е на награди от международни и национални научни форуми и на награди за публикационна активност.

Доц. Раденкова е хонорован преподавател по клинична токсикология към Катедра вътрешни болести, МУ София -  преподавателска дейност по Kлинична Tоксикология - лекции и практически занятия със студенти-медици /на английски език/ и фармацевти от МУ – София; лекции и практически занятия с лекари и фармацевти на следдипломно обучение по Клинична Токсикология.

 Член на Научно жури – рецензии и становища за придобиване научно-образователната степен „доктор”.

 Член на екипа за Републикански консултации по Kлинична Tоксикология.

Доц. Раденкова е член на международни и национални научни дружества и общества: European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT); EUROTOX и IUTOX; Federation of European Toxicologist &European Societies of Toxicology /ERT/ - сертификат/; член на комисията за ERT в България; Съюз на учените в България /СУБ/ – секция “Медицински науки” - член на Управителния съвет; Българско дружество по токсикология – член на Управителния съвет; Българско дружество по клинична токсикология - член на Управителния съвет; Българско дружество по алергология; Българско дружество по спешна медицина; БЛС.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left