Към всички лекари
Доц. Д-р Нина Янчева – Петрова, д.м.

Доц. д-р Нина Стоянова Янчева – Петрова, дм е родена през 1975 г. в гр.София. Средното си образование завършва с отличие през 1992 г. в 22-ро СОУ „Г.С.Раковски“.  През 1998 г. завършва също с отличие Медицина в Медицински университет гр. София. Непосредствено след дипломирането си до м.януари 2000 г. работи като Лекар-изследовател в Институт по експериментална морфология и антропология на БАН. След спечелване на конкурс за асистент, от м.януари 2000 г. е в Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на МУ-София, където последователно става старши и главен асистент. През м.ноември 2003 г. придобива специалност Медицинска паразитология, а през м.декември 2009 г. придобива втора специалност Инфекциозни болести. М.юли 2015 г., д-р Янчева защитава  успешно дисертационен труд на тема „Усложнения на антиретровирусната терапия при ХИВ позитивни пациенти”. М.юни 2020 г. се хабилитира като Доцент по инфекциозни болести към същата Катедра. От края на м.ноември 2020 г. е Ръководител на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина при МУ-София.

От 2008 г. д-р Янчева е лекар в Отделението за придобита имунна недостатъчност на СБАЛИПБ“Проф.Ив.Киров“, като от м.януари 2017 г. е Началник на същото отделение. Научната дейност на Доц. д-р Нина Янчева-Петрова включва над 100 публикации в български и чуждестранни списания, участие в 7 учебника и над 110 участия в национални и международни конгреси и конференции. Има проведени обучения в областта на ХИВ/СПИН във Франция, Беларус, Хърватска, Германия,Италия и др.

През 2019 г. Доц.д-р Нина Стоянова Янчева-Петрова, дм е отличена от Националната Пациентска организация с наградата „Лекар с грижа в лечението на пациенти с ХИВ“ на Националните награди MEDICAL AWARDS.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left