Към всички лекари
Доц. д-р Елис Исмаил, д.м.н

През 2008 год. доц. д-р Елис Исмаил, д.м.н. придобива образователна и квалификационна степен „магистър“ по специалността медицина в Медицински университет гр.Варна. Започва работи като лекар в ЦСМП и по-късно в Спешно отделение на МБАЛ”Св.Анна-Варна” от 2009-2011г.

От 2011г. работа в МУ – Варна като редовен асистент към Катедра “Aкушерство и гинекология”. От 2011 г. преподава акушерство и гинекология на студенти по медицина и специалност „акушерка“. През 2012 г. е зачислена на свободна докторантура към Катедра „Акушерство и гинекология“. През 2013 г. защитава дисертационен труд на тема: „Прогностични фактори при комбинирано лечение на инвазивен рак на маточната шийка IB1 стадий по FIGO” и придобива образователна и научна степен „доктор”. През 2015г. завършва втора магистратура „Здравен мениджмънт”. Специалист е по „Акушерство и гинекология“ от 2015 г.

През септември 2015г. става гл.асистент в Катедра „Здравни грижи” към филиала на МУ в гр.Шумен. През 2017 г. придобива академична длъжност “Доцент“ към Катедра „Здравни грижи“  във филиал – Шумен на МУ - Варна. През 2019 г. защитава дисертация на тема: „Инвазия в лимфните и кръвоносните съдове при ендометриален ендометроиден карцином – I стадий по FIGO“ за придобиване на научна степен „доктор на медицинските науки“. Има написан монографичен труд на тема: „Рак на яйчника – патофизиология, диагноза и лечение“. От 2020 г. работи като акушер-гинеколог в Отделение по Гинекология към СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ гр. Варна.

Преподава на студенти по специалността „Акушерка“, „Медицина“ и „Дентална медицина“ на български и английски език. Доц. Елис Исмаил, д.м.н. преминава практични обучения в специализирани курсове за следдипломна квалификация в областта на акушерството и гинекологията: ултразвук в акушерството, колпоскопия и минимално инвазивна хирургия – лапароскопия и хистероскопия.

Научните й интереси са в областта на онкогинекологията, оперативната гинекология и минимално инвазивната хирургия, откриване и лечение на предракови и ракови заболявания на женските полови органи. Провела е специализации в областта на онкогинекологията в Македония, Германия и Будапеща. Работи като главен изследовател в международни клинични проучвания в областта на лечение на миома на матката, ендометриоза и менопауза. Член е на БДАГ, БАОГ, БАМИГХ, SEERS, ESGO, ENYGO.
Национален представител за България на Европейската общност на младите онкогинеколози (ENYGO) за периода 2013 – 2021 година. Има надс 140 публикации в наши и чуждестранни списания. Автор е на две монографии.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left