To all doctors
доц. д-р Стела Георгиева, д.м.

Доц. Георгиева завършва медицина през 1990 г. във Висш медицински институт – Плевен. От 2016 г. заема академична длъжност „Доцент“ по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фар-мацията“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултет „Об-ществено здраве“ при Медицински Университет - Плевен. Води самостоятелни лекционни курсове по Социална медицина, Промоция на  здравето, Глобални проблеми на общественото здраве, на студенти от професионални направления Медицина, Обществено здраве и Здравни грижи.

  • Специалист по „Социална медицина и здравен мениджмънт“, 2003 г. и „Икономика на здравеопазването“, 2018 г.
  • Сертифициран международен консултант по кариерно ориентиране и развитие, 2023 г. и Ръководител на Център за кариерно развитие при МУ-Плевен; член на УС на Асоциацията за кариерно ориентиране и развитие във висшето образование (АКОРВО)
  • Автор на 2 монографии, автор и съавтор в над 120 научни публикации
  • Участник в редица национални и международни научни и стратегически форуми в областта на общественото здраве
  • Участник в над 20 сертификационни курове за продължаващо и следдипломно обучение в България и чужбина
  • Научни интереси в сферата на промоция на здравето на работното място, епидемиология на социалнозначимите заболявания, глобално здраве, организация на здравеопазването
  • Наградена с грамоти за най-добре представена научна разработка от млад учен от СУ – Стара Загора, 2004 г., най-добър преподавател от МУ-Плевен, 2015 г., принос за провеждане на Международна научна конференция в Сумски Държавен Университет, Украйна, 2019 г.
Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Air for health
Public benefit health association.

Sofia, Bulgaria.
crossmenuarrow-left