Доц. д-р Елица Георгиева Деливерска-Александрова

Доц. д-р Елица Георгиева Деливерска-Александрова, провежда дългогодишна педагогическа и научна работа в катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“, ФДМ, МУ – София (2003-2024г.). Основният ѝ професионален път като практикуващ лекар е в клиника „Лицево-челюстна хирургия и оториноларингология“ на УМБАЛ „Св. Анна“ – София (2005-2016г.). Доц Деливерска завършва степен магистър по дентална медицина към Стоматологичен факултет, МУ – София и е специализирала в лицево-челюстна хирургия, орална хирургия, дентална имплантология. Отличена е със Златен Хипократ.

Тя е член на редица формирования в сферата на денталната медицина, които имат консултативна и управленска функция, също така е член на Европейската асоциация по Лицево-челюстна хирургия, както и член на Конституционен съвет по акредитация към МЗ.

Доц. Деливерска развива научна дейност и участва в разработването на научни трудове в областта на лицево-челюстната хирургия, травматология, онкология, орална патология и имплантология.  Участва в редица научни проекти на МУ и МОН, а също и в международния ReFEEHS (Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia) по програма Erasmus plus и INGENIUM. Тя е автор и съавтор на глави в монографии и учебници, участва в множество национални и международни научни прояви. Ръководител на трима специализанти по орална хирургия и трима специализанти по дентална имплантология в Катедрата по дентална, орална и лицево-челюстна хирургия на ФДМ при МУ – София.

проф. д-р Арман Постаджиян

Проф. Арман Постаджиян е председател на Българската Лига по Хипертония, бивш председател на Дружество на Кардиолозите в България 2016-2018 год. Началник е на отделение по кардиология към Клиника по кардиология на УМБАЛ Света Анна, София. Има придобити специалности по обща медицина, вътрешни болести и кардиология, както и професионална квалификация по неинвазивна и инвазивна кардиология.  


Заместник декан е на Медицински Университет-София. Национален координатор на Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration (FHSC) на Европейското Дружество по Атеросклероза и на May Measurement Month на Международното дружество по артериална хипертония, Fellow на European Society of Cardiology и American College of Cardiology.

Д-р Никола Калоянов

Д-р Никола Калоянов завършва Медицински университет - София през 2022г.  По време на следването си се запознава с каузата на лекарска мрежа "Въздух за здраве" и участва в провеждани семинари и информационни кампании. От 2023-та година работи в Лаборатория по трансфузионна хематология към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".Интересите към имунохематологията и трансфузионната медицина, които са с подчертан интердисциплинарен характер, затвърждават огромното значение на чистия въздух за здравето на пациентите.

Д-р Людмила Борисова

Д-р Людмила Борисова завършва Медицински университет - София през 2022г. Още по време на обучението си, участва и в широк кръг от извънаудиторни дейности, като: Главен редактор на студентското научно списание с медицинска насоченост "PRAEMEDICUS-sience 1925", взема участие в Организационните комитети на редица научни конференции и сесии, насочени към промоция на здравето и обмяна на опит и познания между студенти и лекари от цял свят, като International Biomedical Congres-Sofia, както и поредицата от обучителни семинари организирани съвместно от ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров“ и Лекарска мрежа „Въздух за здраве“. 

От 2020-та година, с началото на безпрецедентното изпитание пред, което беше изправено цялото човечество, а именно пандемията от КОВИД-19, в продължение 15 месеца, Людмила Борисова работи на първа линия в борбата срещу инфекциозното заболяване, като доброволец-болногледач в УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ. Месеци след като се дипломира в МУ-София, отличена с Наградата на Медицински факултет на името на „Проф. д-р Асен Златаров“ за високи постижения в овладяването на медицинската наука, е зачислена като специализант по „Ендокринология и болести на обмяната“ в Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Академик Иван Пенчев“.

Наред с останалите си успехи и постигнати цели, д-р Борисова е избрана за председател на Студентския съвет на МУ-София за периода 2021-2023г. Така тя става първата жена в историята на висшето училище ръководеща този пост.

Д-р Борисова твърдо вярва, че въздуха в околната среда е изключително важен фактор за човешкото здраве и опазването му чист е от глобално значение.

Д-р Цветелина Великова

Д-р Цветелина Великова се дипломира като лекар през 2010 г. и придобива специалност по клинична имунология през 2016 г., както и докторска степен в областта на имунология на гастроинтестиналния тракт през 2014 г. Има 12 годишен опит като лекар в лаборатории по клинична имунология в университетски болници в гр. София. Била е дългогодишен преподавател на студенти по медицина в Медицински университет, гр. София, Софийски университет "Св. Климент Охридски", гр. София, и Тракийски университет, гр. Стара Загора.

През 2017 г. придобива и магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт. Професионалният й опит включва и позиция като медицински директор на верига международни лаборатории за 3 години и 10 месеца, както и работа като редактор медицински контрол към Централна Медицинска лаборатория към МУ-София от 2015 г. насам.

През 2022 г. издава първата си научно-популярна книга на български език "Детският имунитет", работила е и като медицински автор за чуждестранни издания.

Към момента работи като водещ учен към Софийски университет Св. Климент Охридски и специалист по клинична имунология към МЦ "Неовитро". Интересите на д-р Великова са в областта на автоимунитета и автоимунни заболявания, възпаление, цитокини, репродуктивна имунология, имунни дефицити, обществено здраве, ваксини и COVID-19. Общият брой научни статии с нейно участие е над 280. Към момента е ръководител на научна група GROWTH към проекта на СУ "Св. Климент Охридски" - SUMMIT, финансирани от Европейския съюз.

Доц. д-р  Юлия Раденкова – Саева, дм

Доц. д-р  Юлия Раденкова – Саева, дм родена в гр. София.. Завършва Средно образование в 21-во СПУ гр. София, медицина в Медицинска Академия – София през 1979г.

Придобива специалност по хигиена на труда през 1984г., специалност по токсикология – 1986г., European Masters Degree in Environmental Health – 1994г., специалност по клинична токсикология – 1999г., специалност по обществено здраве и здравен мениджмънт през 2007 г.

Доктор по медицина е от 2005г. след защита на дисертация на тема “Остри интоксикации при хероинзависими пациенти – някои клинични, имунологични и алергологични проучвания”

От 2011 г. е доцент по токсикология.

Професионален опит:  Хигиено-епидемологична инспекция, Благоевград -  след разпределение на МНЗ; Хигиено-епидемологична инспекция, София – град - Лаборатория Промишлена Токсикология; Военно-медицинска академия – Научно-експериментална лаборатория по военна токсикология; Клиника по спешна токсикология и алергология; Министерство на околната среда - главен експерт по токсикология; от 1997г. до момента - УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”, Клиника по Токсикология.

Специализирала е в:

Автор и съавтор е на повече от 130 публикации в специализирани научни издания, монографии и глави от книги на български и английски език.

Има над 200 участия  в научни форуми -  конгреси, конференции и симпозиуми в страната и чужбина.

Член на редакционната колегия на списание „Превантивна медицина“.

Носител е на награди от международни и национални научни форуми и на награди за публикационна активност.

Доц. Раденкова е хонорован преподавател по клинична токсикология към Катедра вътрешни болести, МУ София -  преподавателска дейност по Kлинична Tоксикология - лекции и практически занятия със студенти-медици /на английски език/ и фармацевти от МУ – София; лекции и практически занятия с лекари и фармацевти на следдипломно обучение по Клинична Токсикология.

 Член на Научно жури – рецензии и становища за придобиване научно-образователната степен „доктор”.

 Член на екипа за Републикански консултации по Kлинична Tоксикология.

Доц. Раденкова е член на международни и национални научни дружества и общества: European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT); EUROTOX и IUTOX; Federation of European Toxicologist &European Societies of Toxicology /ERT/ - сертификат/; член на комисията за ERT в България; Съюз на учените в България /СУБ/ – секция “Медицински науки” - член на Управителния съвет; Българско дружество по токсикология – член на Управителния съвет; Българско дружество по клинична токсикология - член на Управителния съвет; Българско дружество по алергология; Българско дружество по спешна медицина; БЛС.