Confused in the haze…


The authors of a new study investigate whether long-term exposure to air pollution worsens human capital, causing dementia. They associate Medicare 15-year dossiers for 6.9 million adults over 65 years of age with EPA’s air quality monitoring network and track the development of individual health, dementia, financial decisions, and cumulative exposure to air pollution by fine dust particles. The authors show that increasing the mean decade exposure by 1 microgram per cubic meter (9.1% of the US mean) increases the probability of dementia diagnosis by 1.3 percentage points (6.7% of the mean). This conclusion is in line with the hypotheses from the medical literature. They conclude that regulating air pollution has greater benefits than has been known so far, partly because dementia has prevented proper financial decisions being made. They estimate that damage associated with dementia by air pollution by EPA exceeds $ 150 billion. The authors also find that the effect of PM2.5 on dementia continues to exceed the current regulatory thresholds.

Объркани в мъглата…

Авторите на ново проучване, изследват дали дълготрайната експозиция на замърсяване на въздуха влошава човешкия капитал, причинявайки деменция. Те свързват петнайсетгодишни досиета на Medicare за 6,9 милиона възрастни над 65-годишна възраст в мрежата за наблюдение на качеството на въздуха на EPA и проследяват развитието на здравето на индивидите, появата на деменция, финансовите решения и кумулативното жилищно излагане на замърсяване на въздуха с фини прахови частици. Авторите показват,  че увеличаването на средната декадална експозиция с 1 микрограм на кубичен метър (9,1% от средната стойност за САЩ) увеличава вероятността за диагностика на деменция с 1,3 процентни пункта (6,7% от средната стойност). Това заключение е в съответствие с хипотезите от медицинската литература. Ние заключаваме, че регулирането на замърсяването на въздуха има по-големи ползи, отколкото беше известно досега, отчасти защото деменцията попречи на вземането на правилни финансови решения. Ние оценяваме, че щетите, свързани с деменцията, от замърсяване на въздуха според EPA надхвърлят 150 милиарда долара. Също така установяваме, че ефектът на РМ2.5 върху деменцията продължава да надхвърля сегашните регулаторни прагове.

Mестоположението е всичко – не само при имотите

Ново изследване от Карнеги установява, че въздействието на фини прахови частици върху климата варира значително в зависимост от това къде са били освободени. Публикацията е в Nature Communications.

Авторите предлагат хипотезата, че въздействието върху здравето, също може да е значително зависимо от това, къде е източника на замърсяването.

Breast cancer also linked to air-pollution

Air pollution is classified as a human carcinogen, largely based on epidemiological studies of lung cancer. More recent studies have shown that exposure to atmospheric air pollution also increases the risk of breast cancer.

In a study of 89,247 women enrolled in the Canadian National Breast Cancer Survey, the authors found that the exposure to fine particulate air pollution is related to increased risk for breast cancer in Canadian women

The authors comment: “Our results support the hypothesis that exposure to low concentrations of PM2.5 increases the risk for pre-menopausal breast cancer.”

Comment from the people sharing this content: Please note that levels of PM in Canada are significantly lower than those found in our geography.

И рака на гърдата е свързан с въздушното замърсяване

Замърсяването на въздуха е класифицирано като човешки канцероген, до голяма степен базирано на епидемиологични проучвания на рак на белите дробове. Последните изследвания показват, че излагането на замърсяване на атмосферния въздух увеличава и риска от рак на гърдата.

В проучване при 89 247 жени, включени в канадското национално проучване за рак на гърдата, авторите са установили, че експозицията на населението на замърсяване на въздуха с фини прахови частици има отношение към повишаване на рак на гърдата при канадски жени

Авторите споделят: “Нашите резултати подкрепят хипотезата, че излагането на ниски концентрации на РМ2.5 повишава риска от пременопаузен рак на гърдата.”

Коментар на споделящият: Моля имайте предвид, че нивата на ФПЧ в Канада, са значително по-ниски от срещаните по нашите географски ширини.

1 in 5 baby deaths is because of pollution

The authors of this new study combine household survey-based information on the location and timing of nearly 1 million births across sub-Saharan Africa with satellite-based estimates of exposure to ambient respirable particulate matter with an aerodynamic diameter less than 2.5 μm (PM2.5) to estimate the impact of air quality on mortality rates among infants in Africa. They find that a 10 μg per cubic meter increase in PM2.5 concentration is associated with a 9% (95% confidence interval, 4–14%) rise in infant mortality across the data-set. This effect has not declined over the last 15 years and does not diminish with higher levels of household wealth. The author’s estimates suggest that PM2.5 concentrations above minimum exposure levels were responsible for 22% (95% confidence interval, 9–35%) of infant deaths in the thirty study-countries and led to 449,000 (95% confidence interval, 194,000–709,000) additional deaths of infants in 2015, an estimate that is more than three times higher than existing estimates that attribute death of infants to poor air quality for these countries

1 от 5 починали бебета е заради въздуха

Авторите на проучването споделят резултати получени на базата на въпросник сред домакинствата относно местоположението и времето на близо 1 милион раждания в Африка на юг от Сахара със сателитни оценки за експозиция на вредни прахови частици с аеродинамичен диаметър по-малък от 2,5 μm (PM2,5), за да се оцени влиянието на качеството на въздуха върху смъртността сред бебетата в Африка. Установяваме, че увеличение на концентрацията на PM2.5 от 10 μg в кубичен метър е свързано с повишаване на детската смъртност с 9% (95% доверителен интервал, 4-14%) в целия набор от данни. Този ефект не само не намалява през последните 15 години но и не намалява при по-високи нива на богатството на домакинствата. Нашите оценки показват, че концентрациите на РМ2.5 над минималните нива на експозиция са причинили 22% (95% доверителен интервал, 9-35%) от смъртните случаи при новородените в анализираните 30 държави и доведоха до 449 000 (95% доверителен интервал, 194 000-709 000) допълнителна смъртност при бебета през 2015 г., която е повече от три пъти по-висока от съществуващите до момента оценки, които приписват смъртта на бебетата на лошо качество на въздуха в тези страни.

Dirty air sends us to a hospital

Researchers from Dundee University published results in the ERJ, with which they show a clear link between air pollution and hospitalisations, as well as emergency visits to GPs.

Professor Chalmers claimed that the data showed that the impact of air pollution was worst in the summer months, where hotter and less windy days raised the levels of air pollution.

It is also when people are outside more and are being exposed to pollution, the researchers suggested, and a time when doctor visits were more frequent.

Professor Chalmers added: “Our datasuggests that a failure to tackle air pollution is having a major impact on the health of people with lung conditions and potentially the wider Tayside population. The patients we looked at, who all suffer from lung conditions, are to my mind the canary in the coalmine on this issue – they are the first and most seriously affected by air pollution but it can affect us all.”

Ian Jarrold, Head of Research at the British Lung Foundation, said that the research showed that the additional costs faced by the NHS due to exposure to air pollution ‘can no longer be ignored’.

Мръсен въздух ни вкарва в болница

Изследователи от Университета в Дънди публикуваха проучване в ERJ, с което показват ясна връзка между замърсяването на въздуха и хоспитализациите както и неотложни срещи с личните лекари.

Професор Чалмърс твърди, че данните показват, че въздействието на замърсяването на въздуха е най-лошо през летните месеци, когато по-горещите и по-малко ветровито дни повишават нивата на замърсяване на въздуха.

Това е и период, когато хората са навън повече и са изложени на замърсяване, предполагат изследователите, и времето, когато посещенията на лекарите са по-чести.

Професор Чалмърс добавя: “Нашите данни показват, че неуспехът за справяне със замърсяването на въздуха оказва голямо влияние върху здравето на хората с белодробни заболявания и потенциално по-широкото население там където проведохме изследването. Пациентите, които гледахме, всички страдащи от белодробни заболявания, според мен са канарчетата в каменовъглената мина в тази област – те са първите и най-сериозно засегнати от замърсяването на въздуха, но това засяга всички нас. ”

Иън Яролд, ръководител на изследването в фондация British Lung, заяви, че изследванията показват, че допълнителните разходи, пред които е изправена NHS поради излагането на замърсяване на въздуха “вече не могат да бъдат пренебрегвани”.