In a recent  scientific publication,  the authors pose and answer and important question linked to a hitherto unknown influence of air-pollution.

WHAT IS KNOWN ALREADY

Exposure to high ambient air pollution was suggested to be associated with low fertility and high early pregnancy loss in women.
STUDY QUESTION

Are the concentrations of five criteria air pollutants associated with probabilities of biochemical pregnancy loss and intrauterine pregnancy in women?

SUMMARY ANSWER

Increased concentrations of ambient particulate matter (PM10), nitrogen dioxide (NO2), carbon monoxide (CO) during controlled ovarian stimulation (COS) and after embryo transfer were associated with a decreased probability of intrauterine pregnancy.

 

В скорошна научна публикация,  авторите поставят и отговарят на важен въпрос свързан с неоценено досега въздействие на въздухното замърсяване.

КАКВО СЕ ЗНАЕ ДО МОМЕНТА

Излагането на високо замърсяване на въздуха в атмосферния въздух се предполага, че е свързано с ниска плодовитост и висока загуба на ранна бременност при жените.

ВЪПРОСА НА ПРОУЧВАНЕТО

Дали концентрациите на пет критерия за замърсяване на въздуха са свързани с вероятността от загуба на биохимична бременност и вътрематочна бременност при жени?

РЕЗЮМЕ ОТГОВОР

Увеличените концентрации на фини прахови частици (PM10), азотен диоксид (NO2), въглероден окис (CO) по време на контролирана овариална стимулация (COS) и след ембриотрансфер са свързани с намалена вероятност за вътрематочна бременност.

 

Air4Health © 2017 – 2022 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenu