Данни за участие в проект-а

Уважаеми колеги,

Организираме проект, който считаме, че има голямо обществено значение и същевременно се нуждае от допълнителна партньорска подкрепа за да може да бъде реализиран пълноценно в предвидения обем.

През 2019г. Дружеството по Кардиоторакална Рентгенология, в партньорство със сдружение “Въздух за здраве” кандидатствахме и спечелихме подкрепата на стартиралата през 2009 г. благотворителна инициатива „Избери, за да помогнеш“ на Райфайзен Банк България, с проекта за скрининг за белодробен карцином посредством нискодозова компютърна томография озаглавен „Заедно срещу рака на белия дроб“.

Независимо от напредъка на медицината, ракът на белия дроб и днес остава едно от най-смъртоносните и ресурсоемки за лечение онкологични заболявания. Статистиката показва, че един на всеки 15 индивида заболява от рак на белия дроб, като това е най-честият рак при мъжете над 45 години и третият по честота при жените. Успеваемостта на лечението се определя главно от ранната диагностика, като само 3% от пациентите с късно установен рак на белия дроб преживяват 5 години след поставяне на диагнозата. За сравнение, ранно диагностицираните и оперирани тумори от този вид показват преживяемост от 80% за същия период от време.

В ранния си стадий ракът на белия дроб много рядко дава симптоми и единственият доказан начин за навременно му откриване е чрез масов скрининг с т.нар. нискодозова компютърна томография. Резултатите от американски и европейски проучвания показват 20-36% снижение на смъртността за включените в скрининговите програми пациенти.

Пилотният скринингов проект за ранно установяване на рак на белия дроб, който предлагаме,  ще има както индивидуална, така и обществена полза. Пациентите, при които се установи ранна форма на рак ще могат да бъдат лекувани щадящо, запазвайки качеството си на живот. Целта на проекта е да се изготви, предложи и подготви за въвеждане в рутинната медицинска практика в България алгоритъм, по който да се провежда скрининг на рака на белия дроб. В рамките на проекта ще се изследва пилотна група от пациенти и ще се анализират резултатите – медицински и икономически, което ще представлява първа стъпка за приложението му на национално ниво. Обществената полза се предвижда да е по-значима и да се изрази в снижени разходи за неефективното късно лечение, както и в съхранена работоспособност на успешно лекуваните пациенти с ранно установен стадий на болестта.

Това, което се ангажирате като участници в този проект е:

  • Да участвате активно в обучителния модул, който организираме за лекарите скриниращи пациентите.
  • Да скринирате подходящи пациенти (безсимптомни настоящи или бивши пушачи с експозиция не по малка от 30 пакето-години и възраст не по ниска от 55 и не по висока от 74 години), и да ги изпращате към работещите по програмата центрове
  • Да попълвате надлежно и четливо нужната документация за изпращане на скринигов участник след като сте взели информирано съгласие от него/нея.
  • Да проследявате пациентите с открити патологични промени в белите дробове;
  • Да съветвате и подпомагате пациентите за отказ от тютюнопушене, ако все още пушат.
  • Да отчитате резултати и оценявате ефективността от провеждането на скрининговия проект в региона си;

Надяваме се във Ваше лице да открием социално ангажираните партньори, с които ще успеем да реализираме този така важен проект в годината, когато скрининг-ът на рака на белия дроб, стана ключов приоритет в ЕС.